Zásady zpracování osobních údajů DefSec Innovation Hub, z.ú. dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro DefSec Innovation Hub, z.ú. dle GDPR vydaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.  IČ 07494025, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6 („Zásady“ a „společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží na prodejnách i e-shopech DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a při návštěvách internetových stránek provozovaných DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a kontaktech s potenciálními zákazníky / dárci / členy klubu / sponzory, k jakým účelům a jak dlouho společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků / dárců / členů klubu / sponzorů DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., zájemců o služby a zboží DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě
3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce

4. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování, řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.. Jedná se zejména o:

 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

6. Údaje z komunikace mezi DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. mezi společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

7. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., ale jejich zpracování umožní společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. (jsou zpracovány na základě souhlasu s oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a ochranu oprávněných zájmů DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. (oprávněný zájem společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., je společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

V případě zakoupení zboží od společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

U dlužníků si společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka služby DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. od 25. 5.2 018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloží k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci

Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů. DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. se účastní Registru fyzických osob a Registru podnikajících fyzických osob (IČ) sdružení SOLUS („Registry”) a údaje o dlužnících do něj předává. Registry obsahují databázi subjektů údajů, které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu, a společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je oprávněna do nich za účelem ověření a hodnocení platební morálky subjektu údajů nahlížet i bez souhlasu subjektu údajů, a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby kdykoli v průběhu trvání smlouvy. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS”, který je dostupný na www.solus.cz.

D. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. nebo třetích stran užívá společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je vždy zřejmé, že společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú.:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zpracovávat. Zákazník společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit pouze písemně DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit písemně po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

V případě, že společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú..

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat, a to písemně.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

I. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: DEFSEC INNOVATION HUB, Z.Ú. , pověřenec pro ochranu osobních údajů, Jugoslávských partyzánů 1580/3
Dejvice, 160 00 Praha 6 nebo e-mail poverenec@dsih.org.